Poczta   Dokumenty   Terminarz
Home Osiągnięcia Liceum EWD

EWD liceum

PDF

Edukacyjna Wartość Dodana

Co to jest?

Wynik egzaminu dostarcza danych o osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:

  1. indywidualne, takie jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, 
  2. społeczne, takie jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej, 
  3. szkolne, takie jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. 

Jeżeli chcemy przeciętny wynik egzaminu dla danej szkoły interpretować jako miarę efektywności nauczania, musimy wytrącić z wyniku wpływ tych czynników, których szkoła nie może skutecznie kształtować. Powyższy wykres pozwala prześledzić, na jaki błąd narażamy się porównując szkoły ze względu na nieprzetworzony wynik egzaminu zewnętrznego.

ewd1

Wykres: Czynniki wpływające na wyniki egzaminu a ocena efektywności nauczania


Na powyższym wykresie przewaga szkoły A nad szkołą B wynika z bardziej korzystnego układu czynników indywidualnych i środowiskowych. Jeżeli z wyniku "wyjmiemy" to, co zależy od zdolności i społecznego środowiska, ocena musi ulec zmianie - to szkoła B lepiej uczy w zakresie sprawdzanym przez egzamin. Metodą, która pozwala tak przetworzyć wyniki egzaminów, by wyeliminować, a w każdym razie znacząco ograniczyć wpływ czynników indywidualnych i społecznych, jest edukacyjna wartość dodana.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pozwala w znacznym stopniu "oczyszczać" wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu.


Edukacyjna Wartość Dodana służy do oceny efektywności nauczania w danej szkole.

Od 1.09.2012 roku prace rozwojowe nad metodą edukacyjnej wartości dodanej są prowadzone w Pracowni EWD w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju.

Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu).

Ocena pracy szkoły to zadanie wieloletnie. Trudno się opierać na jednorocznych wskaźnikach EWD Analizie powinny podlegać wyniki sprawdzianów i egzaminów z kolejnych lat, przynajmniej trzech.

Ogólną logikę szacowania EWD dla gimnazjów pokazuje poniższy schemat postępowania:

  • Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacowany jest jego wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym, oddzielnie z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. 
  • Obliczana jest różnica - tzw. reszta - między faktycznym wynikiem ucznia na egzaminie a jego wynikiem przewidywanym. 
  • Obliczamy średnią reszt, czyli EWD dla szkoły. 
  • Szacujemy przedział ufności dla EWD - przedział, który z 95% prawdopodobieństwem zawiera prawdziwą wartość interesującego nas parametru. 

Potencjał uczniów uczęszczających do naszej szkoły jest dość wysoki, o czym świadczą wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej.

Wyniki zarówno egzaminu gimnazjalnego jak i maturalnego oraz EWD świadczą, że potencjał ten został w pełni wykorzystany.

Elżbieta Duszyńska

Szczegółowe analizy EWD dla naszego liceum:

 
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

WYNAJEM obiektów
sportowych 
i pomieszczeń
szkolnych
 >> 
537 557 529

wymiana polsko-hiszpańska 2017

EuroJadzia2017

Malta 2017

Jadwiwogo

Samorząd Uczniowski Jadwigi

Byle do przerwy

virtual_school_15p

DJ

Sportowa Jadzia

dofinansowanie_04

facebook_01

matemaniak_02

tatonet_v10

edukacjazti_v12

rzetelna_firma_08

PZU


Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates