Rekrutacja w 3 krokach

Rekrutacja do klas: Szkoła Podstawowa (1,4,7) i Liceum (1) rozpoczyna się 1 lutego 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00. Dalsze informacje znajdują się w sekcjach dotyczących konkretnych rekrutacji.
Aplikuj
Poniższy link przekieruje na stronę z autorskim systemem e-rekrutacji przygotowanym specjalnie dla Jadwigi, aby uprościć cały proces.
Przejdź do E-Rekrutacji
1
Poznaj wyniki
Jeżeli wyrazili Państwo taką chęć, system E-Rekrutacji poinformuje SMS-em o możliwości sprawdzenia wyników. W IRK będzie możliwość sprawdzenia listy przyjętych.
2
Witamy w szkole!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zwiedzenia Jadwigi podczas dni otwartych! O dokładnej dacie poinformujemy Państwa później.
3

Wybierz zakładkę, aby poznać szczegóły

Zasady rekrutacji do klasy  pierwszej

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy przyjęcie do jednej klasy pierwszej.

Zajęcia w 18-osobowych klasach będą prowadzone w nowym budynku przy ul. Wróblej 37.
Pierwsze lata będą przygotowaniem do kontynuowania nauki na kolejnych etapach „Jadwigi”
w duchu ideałów pedagogicznych i założeń programowych szkoły:

 • w klimacie troskliwej opieki i wsparcia pedagogicznego nauczycieli nurtu
  humanistycznego
 • radości z odkrywania i rozwijania własnych możliwości i umiejętności kluczowych,
  inteligencji wielorakich, relacji grupowych
 • ciekawości doświadczania najbliższego środowiska, zjawisk i wydarzeń szkolnych i
  pozaszkolnych: kulturalnych, kulturowych, artystycznych, ekologicznych, społecznych
 • radości dzielenia się swoimi postępami z kolegami, rodziną, otoczeniem szkolnym i
  pozaszkolnym; tworzenia wspólnoty szkolnej.

Chcemy, by wyjątkowość „Małej Jadwigi” kojarzona była z wartościami, które złożyły się na
sukces już istniejącej „Dużej Jadwigi”.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY UWZGLĘDNIAJĄ:

 • ogólnie przyjętą dojrzałość szkolną dziecka, pozwalającą na stworzenie
  zharmonizowanej grupy
 • więzi rodzinne z aktualnymi uczniami i pracownikami szkoły oraz absolwentami
  „Jadwigi”
 • rekomendacje rodziców i nauczycieli absolwentów szkoły, pracowników oświaty.

 

Informacje o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną przygotowane w ciągu 2 dni po
zakończeniu rozmów i przekazane przez sekretariat szkoły.

Nazwiska dzieci nieprzyjętych w pierwszej kolejności umieszczone zostaną na liście
rezerwowej.

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 750 zł dla klasy pierwszej.
Opłaty wpisowej należy dokonać w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu
dziecka i jest ona traktowana jako potwierdzenie decyzji Rodziców o wyborze naszej szkoły,
co jest ważne ze względu na oczekujących z listy rezerwowej.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku
szkolnym 2020/2021 wynosi 795 zł (w kolejnych latach nauki może ona zostać
zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).
Ważne daty:

 • 01-02-2021 – 19-03-2021 – elektroniczna rekrutacja;
 • 09-03-2021,  godz. 18:00spotkanie organizacyjne Dyrekcji szkoły z Rodzicami w budynku szkoły przy ul. Wróblej 37w związku z pandemią spotkanie się nie odbędzie. Indywidualna rozmowa z Dyrekcją będzie możliwa w trakcie rozmów rekrutacyjnych.
 • 23-03-2021 – 27-03-2021 – rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami i ich Rodzicami (data i godzina spotkania zostanie przekazana indywidualnie);
 • 29-03-2021 – opublikowanie listy uczniów przyjętych do szkoły;
 • 30-03-2021 – 8-04-2021 – dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 750,00 zł do klasy pierwszej (dotyczy Kandydatów przyjętych do szkoły);
 • 12-04-2021 – opublikowanie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły;
 • 28-06-2021 – 29-06-2021 – dostarczanie do sekretariatu szkoły na al. Długosza 8a dokumentów rekrutacyjnych.

Zasady rekrutacji do klasy czwartej i siódmej

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy przyjęcia do jednej klasy czwartej oraz jednej klasy siódmej.

Do klasy czwartej przyjmowani będą uczniowie po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej (termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany e-mailem).

Do klasy siódmej uczniowie przyjmowani będą w następującej kolejności:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny;
 • uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania
  (w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr).

 

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 1 lutego 2021 (poniedziałek) o godzinie 9:00.
Przed przystąpieniem do logowania prosimy o przygotowanie zdjęcia kandydata. Wprowadzenie tego zdjęcia do formularza rozpoczyna proces zakładania konta! 

Załączniki, które należy dołączyć do formularza w klasie czwartej:
• skan oceny opisowej za pierwszy semestr klasy trzeciej
• skan opinii o dysfunkcji (w przypadku posiadania – wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
• skan świadectwa ukończenia klasy drugiej szkoły podstawowej

Załączniki, które należy dołączyć do formularza w klasie siódmej:
• skan wykazu ocen uzyskanych za I semestr klasy szóstej (wydruk z dziennika elektronicznego lub zaświadczenie o uzyskanych ocenach wydanych przez Szkołę)
• skan opinii o dysfunkcji (w przypadku posiadania – wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
• skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku posiadania – wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
• skan świadectwa ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej
• skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny (w przypadku posiadania).

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE do klasy czwartej Z DZIEĆMI I RODZICAMI PROWADZONE BĘDĄ w terminie
18-22 marca 2021 (szczegółowy termin spotkań zostanie przesłany indywidualnie).

 


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 1000 zł dla uczniów klas czwartych i 600 zł dla uczniów klas siódmych;
Rodzice [Opiekunowie] uczniów klasy 4 i 7, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły i zostaną przyjęci, uiszczają opłatę wpisową w terminie 26 marca – 29 marca 2021,

Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 795 zł (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).


Bonifikaty dla uczniów szkoły podstawowej

 1. Laureaci co najmniej dwóch różnych kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych dla uczniów szkół podstawowych [konkursy: polonistyczny, historyczny, fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, matematyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego) i/lub laureaci olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych (Olimpiada Matematyczna Juniorów, Olimpiada Języka Polskiego, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Historyczna i Olimpiada Informatyczna Juniorów)  otrzymują całkowite zwolnienie z czesnego na czas nauki w szkole podstawowej.
 2. Laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkoły podstawowej oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny dla szkoły podstawowej otrzymują na cały czas nauki miesięczną bonifikatę czesnego – 200 zł. Dodatkowo są oni objęci systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].
 3. Finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych otrzymują na cały okres nauki bonifikatę czesnego – 50 zł za każdy tytuł finalisty (dotyczy rożnych przedmiotów). Są oni także objęci systemem stypendialnym  [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].
 4. Za drugie dziecko uczące się w Prywatnej Szkole Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi przysługuje bonifikata czesnego w wysokości 60 zł miesięcznie oraz 100 zł miesięcznie za kolejne dziecko uczęszczające aktualnie do Prywatnej Szkoły Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi.

System stypendialny (w formie bonifikaty czesnego)

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

Za średnią ocen z przedmiotów co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.

Do stypendialnej średniej ocen nie wlicza się oceny z następujących przedmiotów: religia, technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa.

Stypendium nie obejmuje okresu wakacyjnego.

Szczegółowe zasady systemu stypendialnego określa odrębny regulamin. 

Ważne terminy:

 • 01-02-2021 godz. 9:00  do 17-03-2021 godz. 23:59 >> otwarcie systemu on-line rekrutacji elektronicznej do szkoły dla Kandydatów do  klasy czwartej
 • 01-02-2021 godz. 9:00 do 17-03-2021 godz. 23:59 >>  otwarcie systemu on-line rekrutacji elektronicznej do szkoły dla Kandydatów do  klasy siódmej
 • 06-03-2021 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze w budynku szkoły przy al. Długosza 8a; w związku z pandemią Dzień Otwartych Drzwi nie odbędzie się w tradycyjnej formule.  Tego dnia, tj. 06-03-2021, na szkolnej stronie internetowej ukażą się przygotowanie przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję materiały dotyczące szkoły.
 • 18-03-2021 – 22-03-2021  >> rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami do klasy czwartej i ich Rodzicami (data i godzina spotkania zostanie przekazana indywidualnie);
 • 25-03-2021 godz. 12:00 >> lista Uczniów przyjętych do klasy czwartej i siódmej
 • 26-03-2021 – 29-03-2021  >> Kandydaci do klasy czwartej i siódmej >> dokonanie opłaty wpisowej (dotyczy Kandydatów przyjętych do szkoły);
 • 28-06-2021 – 30-06-2021 >> dostarczenie do sekretariatu pozostałych dokumentów uzupełniających oraz odbiór podręczników do klasy czwartej i siódmej

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do  liceum

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy nabór do trzech klas pierwszych z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 • biologiczno-chemiczna (biologia i chemia w zakresie rozszerzonym) >> od drugiej klasy możliwy wybór dodatkowych zajęć fakultatywnych z przedmiotu matematyka (może wybrać uczeń, który na koniec klasy pierwszej uzyskał w zakresie podstawowym
  ocenę co najmniej dobrą).
 • matematyczna (matematyka w zakresie rozszerzonym) >> od drugiej klasy możliwy wybór dwóch przedmiotów zajęć fakultatywnych spośród
  następujących: fizyka, informatyka, geografia (może wybrać uczeń, który na koniec klasy pierwszej uzyskał w zakresie podstawowym z tych przedmiotów ocenę co najmniej dobrą).
 • z przedmiotem wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym >> od drugiej klasy możliwy wybór dwóch przedmiotów zajęć fakultatywnych spośród następujących: historia, język polski, geografia, matematyka (może wybrać uczeń, który na koniec klasy pierwszej uzyskał w zakresie podstawowym z tych przedmiotów ocenę co najmniej dobrą).
 • UWAGA. Grupa zajęć fakultatywnych realizowanych od klasy drugiej musi liczyć przynajmniej sześciu uczniów!

Oprócz powyższych przedmiotów w zakresie rozszerzonym każdy uczeń realizuje od klasy pierwszej język angielski w zakresie rozszerzonym (5 godzin tygodniowo) przez cztery lata nauki w grupach zaawansowania.


Zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

 1. laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych do klasy biologiczno-chemicznej z przedmiotów biologia lub chemia; do klasy matematycznej z przedmiotów matematyka lub fizyka; do klasy z przedmiotem wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów j.polski lub historia;
 2. uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 3. uczniowie innych szkół podstawowych, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy ósmej szkoły podstawowej.

W przypadku wolnych miejsc do szkoły zostaną przyjęci także uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganej średniej ocen na I semestr klasy ósmej ale przystąpili i zdali wstępny egzamin z języka polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Informacje o ewentualnym egzaminie zostaną podane 19 kwietnia 2021.

OSTATECZNYM warunkiem przyjęcia uczniów spełniających powyższe kryteria jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej punktacji z egzaminu ósmoklasisty (średniej ze wszystkich przedmiotów) a w przypadku klasy matematycznej również co najmniej 75% maksymalnej punktacji z matematyki.

 

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 1 lutego 2021 (poniedziałek) o godzinie 9:00.
Przed przystąpieniem do logowania prosimy o przygotowanie zdjęcia kandydata. Wprowadzenie tego zdjęcia do formularza rozpoczyna proces zakładania konta! 

Załączniki, które należy dołączyć do formularza (dla Kandydatów spoza JADWIGI):

• skan wykazu ocen uzyskanych za I semestr klasy ósmej (wydruk z dziennika elektronicznego lub zaświadczenie o uzyskanych ocenach wydanych przez Szkołę);
• skan opinii o dysfunkcji (w przypadku posiadania – wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną);
• skan orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku posiadania);
• skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku posiadania;
• skan świadectwa ukończenia klasy siódmej szkoły podstawowej;
• skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych, Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny oraz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (w przypadku posiadania);


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego – 1000

Maksymalna kwota czesnego za naukę w liceum w roku szkolnym 2020/21 wynosi 795 zł  (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).


Bonifikaty

 1. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny (dotyczy różnych przedmiotów). Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym (w formie bonifikaty czesnego).
  2. Za drugie dziecko uczące się w Prywatnej Szkole Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi przysługuje bonifikata czesnego w wysokości 60 zł miesięcznie oraz 100 zł miesięcznie za kolejne dziecko uczęszczające aktualnie do Prywatnej Szkoły Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi.

System stypendialny (w formie bonifikaty czesnego)

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5.

Do stypendialnej średniej ocen nie wlicza się oceny z następujących przedmiotów: religia i dociekania filozoficzne. Stypendium nie obejmuje okresu wakacyjnego.

Szczegółowe zasady systemu stypendialnego określa odrębny regulamin.


przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

język polski >> plik PDF
język polski >> plik PDF
matematyka >> plik PDF

 


Ważne terminy:

 • 01-02-2021 godz. 9:00 – 07-04-2021 godz. 23:59 – elektroniczna rekrutacja
 • 06-03-2021 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze w budynku szkoły przy al. Długosza 8a; w związku z pandemią Dzień Otwartych Drzwi nie odbędzie się w tradycyjnej formule.  Tego dnia, tj. 06-03-2021, na szkolnej stronie internetowej ukażą się, przygotowanie przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję, materiały dotyczące szkoły.
 • 12-04-2021 – wstępna lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
 • 13-04-2021 – 15-04-2021 – dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 1000 (dotyczy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły). W przypadku niespełnienia ostatecznego kryterium (średniej 70% z egzaminu ósmoklasisty wpisowe zostanie zwrócone)
 • 19-04-2021 –  informacja o ewentualnym egzaminie wstępnym  dla kandydatów, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej nie uzyskali średniej ocen co najmniej 4,50 oraz dobrej, bardzo dobrej i wzorowej oceny zachowania
 • 28-06-2021 – 5-07-2021 – dostarczanie do sekretariatu pozostałych dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z przesłaną e-mailem informacją.
 • 09-07-2021 godz. 12:00  – ostateczna lista osób przyjętych.
 • czerwiec 2021 – placement z języka angielskiego