Rekrutacja w 3 krokach

Rekrutacja do klas: Szkoła Podstawowa (0,1,4,7) i Liceum (1) rozpoczyna się 3 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00. Dalsze informacje znajdują się w sekcjach dotyczących konkretnych rekrutacji.
Aplikuj
Poniższy link przekieruje na stronę z autorskim systemem e-rekrutacji przygotowanym specjalnie dla Jadwigi, aby uprościć cały proces.
Przejdź do E-Rekrutacji
1
Poznaj wyniki
Jeżeli wyrazili Państwo taką chęć, system E-Rekrutacji poinformuje SMS-em o możliwości sprawdzenia wyników. W IRK będzie możliwość sprawdzenia listy przyjętych.
2
Witamy w szkole!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zwiedzenia Jadwigi podczas dni otwartych! O dokładnej dacie poinformujemy Państwa później.
3

Wybierz zakładkę, aby poznać szczegóły

Zasady rekrutacji do klasy zerowej i pierwszej

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyjęcia do jednej klasy zerowej oraz jednej klasy pierwszej.

Zajęcia w 18-osobowych klasach będą prowadzone w nowym budynku przy ul. Wróblej 37. Pierwsze lata będą przygotowaniem do kontynuowania nauki na kolejnych etapach „Jadwigi” w duchu ideałów pedagogicznych i założeń programowych szkoły:

 • w klimacie troskliwej opieki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nauczycieli nurtu humanistycznego
 • radości z odkrywania i rozwijania własnych możliwości i umiejętności kluczowych, inteligencji wielorakich, relacji grupowych
 • ciekawości doświadczania najbliższego środowiska, zjawisk i wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych: kulturalnych, kulturowych, artystycznych, ekologicznych, społecznych
 • radości dzielenia się swoimi postępami z kolegami, rodziną, otoczeniem szkolnym i pozaszkolnym; tworzenia wspólnoty szkolnej.

Chcemy, by wyjątkowość „Małej Jadwigi” kojarzona była z wartościami, które złożyły się na sukces już istniejącej „Dużej Jadwigi”.

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 3 lutego 2020 (poniedziałek) o godzinie 9:00.

NA SPOTKANIE WŁAŚCICIELA SZKOŁY Z RODZICAMI, KTÓRZY ZAINTERESOWANI SĄ PRZYJĘCIEM DZIECKA DO SZKOŁY ZAPRASZAMY
10 marca 2020 (wtorek) o godz. 18:00 w budynku szkoły przy ul.Wróblej 37.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z DZIEĆMI I RODZICAMI PROWADZONE BĘDĄ w terminie 26-28 marca 2020 (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przesłany indywidualnie).

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY UWZGLĘDNIAJĄ:

 • ogólnie przyjętą dojrzałość szkolną dziecka, pozwalającą na stworzenie zharmonizowanej grupy,
 • więzi rodzinne z aktualnymi uczniami i pracownikami szkoły oraz absolwentami „Jadwigi”
 • rekomendacje rodziców i nauczycieli absolwentów szkoły, pracowników oświaty.

Informacje o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną przygotowane w ciągu 2 dni po zakończeniu rozmów i przekazane przez sekretariat szkoły.

Nazwiska dzieci nieprzyjętych w pierwszej kolejności umieszczane zostaną na liście
rezerwowej.

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 1000 zł dla uczniów klasy zerowej i 750 zł dla klasy pierwszej.

Opłaty wpisowej należy dokonać w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka i jest traktowane jako potwierdzenie decyzji Rodziców o wyborze naszej szkoły co jest ważne ze względu na oczekujących z listy rezerwowej.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 750 zł (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).

Zasady rekrutacji do klasy czwartej i siódmej

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyjęcia do jednej klasy czwartej oraz jednej klasy siódmej.

Do klasy czwartej przyjmowani będą uczniowie po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej.*
Do klasy siódmej uczniowie przyjmowani będą w następującej kolejności:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny;
 • uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania
  (w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr)

 

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 3 lutego 2020 (poniedziałek) o godzinie 9:00.

 

*Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany e-mailem.


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 1000 zł dla uczniów klas czwartych i 600 zł dla uczniów klas siódmych;
Rodzice [Opiekunowie] uczniów, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły bez egzaminu wstępnego uiszczają opłatę w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów.

Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 750 zł (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).


Bonifikaty dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

Laureaci co najmniej dwóch różnych kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych dla uczniów szkół podstawowych [konkursy: ortograficzny, matematyczny, polonistyczny, języka angielskiego i historyczny]  otrzymują całkowite zwolnienie z czesnego na czas nauki w szkole podstawowej.

Laureaci kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego oraz Kangura Matematycznego dla szkoły podstawowej otrzymują na cały czas nauki miesięczną bonifikatę czesnego – 200 zł. Dodatkowo są oni objęci systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego, który będzie obejmował także uczniów szkół podstawowych].

Finaliści, którzy nie zostali laureatami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, otrzymują na cały okres nauki bonfikatę czesnego – 50 zł za każdy tytuł finalisty [dotyczy rożnych przedmiotów]. Są oni także objęci systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.


System stypendialny

za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr[zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego]. 

Ważne terminy:

01-02-2020 >> otwarcie systemu on-line rekrutacji elektronicznej do szkoły;
07-03-2020 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
17-03-2020 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów >> uwaga: lista dostępna jest do wglądu w sekretariacie lub w aplikacji rekrutacyjnej!

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do  liceum

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do trzech klas pierwszych o następujących rozszerzeniach:

 • biologiczno-chemiczna
 • matematyczna
  od drugiej klasy możliwy wybór rozszerzenia spośród następujących przedmiotów: fizyka,
  informatyka, geografia
 • z rozszerzonym przedmiotem wiedza i społeczeństwo
  od drugiej klasy możliwy wybór rozszerzenia spośród następujących przedmiotów: historia, geografia, matematyka, którą może wybrać uczeń, który na koniec klasy uzyskał co najmniej ocenę dobrą na poziomie podstawowym.

Oprócz powyższych rozszerzeń każdy uczeń od klasy pierwszej realizuje rozszerzony program z języka angielskiego (5 godzin tygodniowo) przez cztery lata w grupach zaawansowania.


Zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

 1. laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad;
 2. uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 3. uczniowie innych szkół podstawowych, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie, średnią z egzaminu oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy ósmej szkoły
podstawowej.

W przypadku wolnych miejsc także uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganej średniej ale przystąpili i zdali wstępny egzamin z j. polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Informacje o ewentualnym egzaminie zostaną podane 20 kwietnia 2020.

OSTATECZNYM warunkiem przyjęcia uczniów spełniających powyższe kryteria jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej punktacji z egzaminu ósmoklasisty (średniej ze wszystkich przedmiotów) a w przypadku klasy matematycznej również co najmniej 75% maksymalnej punktacji z matematyki.

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 3 lutego 2020 (poniedziałek) o godzinie 9:00.


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego – 1000 zł*;

Opłatę dokonuje się po ostatecznej weryfikacji tj. po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty, czyli po 19 czerwca 2020. Dokonanie opłaty jest potwierdzeniem przyjęcia do pierwszej klasy.

Maksymalna kwota czesnego (kwota bazowa) od 1 września 2020 r. za naukę w liceum wynosi 750 zł  (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).


Bonifikaty

Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla SP otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym.

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej lub liceum.


System stypendialny

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.


Poniżej udostępniamy link do wykazu podręczników dla klas pierwszych liceum:


przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

język polski >> plik PDF
język polski >> plik PDF
matematyka >> plik PDF

 


Ważne terminy:

01-02-2020 >> otwarcie systemu on-line rekrutacji elektronicznej do szkoły;
07-03-2020 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
25-04-2020 >> ewentualny egzamin wstępny dla kandydatów do liceum;
23-06-2020 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów >> uwaga: lista dostępna jest do wglądu w sekretariacie lub w aplikacji rekrutacyjnej!