Rekrutacja w 3 krokach

Rekrutacja do klas: Szkoła Podstawowa (1-3), Szkoła Podstawowa (4-8), Liceum (1-4), Liceum (1-3) rozpoczyna się w grudniu 2018 roku. Dalsze informacje zostaną wkrótce umieszczone na tej stronie.
Aplikuj
Poniższy link przekieruje na stronę z autorskim systemem e-rekrutacji przygotowanym specjalnie dla Jadwigi, aby uprościć cały proces.
Przejdź do E-Rekrutacji
1
Poznaj wyniki
Jeżeli wyrazili Państwo taką chęć, system E-Rekrutacji poinformuje SMS-em o możliwości sprawdzenia wyników. W IRK będzie możliwość sprawdzenia listy przyjętych.
2
Witamy w szkole!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zwiedzenia Jadwigi podczas dni otwartych! O dokładnej dacie poinformujemy Państwa później.
3

Wybierz zakładkę, aby poznać szczegóły

W roku szkolnym 2019/20 otwieramy nowy budynek szkoły przy ul. Jemiołuszki (boczna ul. Gęsiej) w Lublinie. W budynku tym będzie odbywało się nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie uczęszczający do nowej szkoły, po odbyciu nauczania wczesnoszkolnego (ukończeniu klasy 3), automatycznie stają się uczniami Szkoły Podstawowej przy ul. Długosza.

W związku z tym, ogłaszamy rekrutację do klas: zerowej, pierwszej, drugiej, trzeciej.*

Szczegółowe warunki rekrutacji tj. kryteria oraz terminy spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

*Planujemy jedną klasę zerową, dwie klasy pierwsze oraz jedną klasę drugą i trzecią.

Zasady rekrutacji do klas czwartych i siódmych

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjęcia do jednej klasy czwartej oraz dwóch klas siódmych.

Do klas czwartych przyjmowani będą uczniowie według kolejności zgłoszeń po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej.*
Do klas siódmych uczniowie będą przyjęci bez egzaminu wstępnego, według kolejności składania dokumentów:

  • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny;
  • uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

W przypadku wolnych miejsc uczniowie, którzy zdadzą wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki. Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.

*Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany e-mailem.


Dokumenty na rok szkolny 2019/2020

Druk podania do klasy czwartej Szkoły Podstawowej:
plik PDF plik DOC 
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Druk podania do klasy siódmej Szkoły Podstawowej:
plik PDF plik DOC 
[podanie należy wydrukować dwustronnie]


Umowa o nauczanie dziecka do klasy czwartej Szkoły Podstawowej:
plik PDF  plik DOC
[umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach]

Umowa o nauczanie dziecka do klasy siódmej Szkoły Podstawowej:
plik PDF  plik DOC
[umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach]


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 800 zł dla uczniów klas czwartych i 500 zł dla uczniów klas siódmych;
Rodzice [Opiekunowie] uczniów, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły bez egzaminu wstępnego uiszczają opłatę
w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów.
Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej wynosi 580 zł.


Bonifikaty dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

Laureaci co najmniej dwóch różnych kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych dla uczniów szkół podstawowych [konkursy: ortograficzny, matematyczny, polonistyczny, języka angielskiego i historyczny]  otrzymują całkowite zwolnienie z czesnego na czas nauki w szkole podstawowej.

Laureaci kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego oraz Kangura Matematycznego dla szkoły podstawowej otrzymują na cały czas nauki miesięczną bonifikatę czesnego – 200 zł. Dodatkowo są oni objęci systemem stypednialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego, który będzie obejmował także uczniów szkół podstawowych].

Finaliści, którzy nie zostali laureatami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, otrzymują na cały okres nauki bonfikatę czesnego – 50 zł za każdy tytuł finalisty [dotyczy róznych przedmiotów]. Są oni także objęci systemem stypednialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.


System stypendialny

za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr[zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].


Ważne terminy:

21-01-2019 – 15-03-2019 >> składanie dokumentów;
02-03-2019 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
27-04-2019 >> ewentualny egzamin wstępny dla uczniów klas VII;
30-04-2019 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów >> uwaga: lista dostępna jest do wglądu w sekretariacie lub w aplikacji rekrutacyjnej!

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do czteroletniego liceum

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w innowacyjny sposób dostosowuje nauczanie
do potrzeb ucznia, oferując mu indywidualne profilowanie
z możliwością jego modyfikacji w trakcie nauki.

Obligatoryjnie każdy uczeń realizuje rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 20 godzin (po 5 godzin tygodniowo w każdym roku).

Poza tym uczeń może wybrać na POZIOMIE ROZSZERZONYM od 1 do 3 przedmiotów:

bloku humanistycznego spośród: j.polskiegohistorii i wiedzy o społeczeństwie 
lub od 1 do 3 przedmiotów:
bloku matematyczno-przyrodniczego spośród: matematykibiologiichemiifizyki i geografii

Rozszerzenia w wymiarze conajmniej 4 godzin tygodniowo z języka angielskiego i matematyki realizowane są od pierwszej klasy,
zaś pozostałe od klasy drugiej liceum.

Powyższe propozycje rozszerzeń stworzyliśmy w oparciu o funkcjonujący od lat
system zajęć seminaryjnych, owocujący w naszej szkole 100% zdawalnością
egzaminu maturalnego.


Zasady rekrutacji:

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjąć uczniów do czterech klas pierwszych.

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad;

uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobrą, bardzo bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;

uczniowie innych szkół podstawowych, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy ósmej szkoły podstawowej.

W przypadku wolnych miejsc także:
uczniowie, którzy zdali wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie.

Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.


Dokumenty na rok szkolny 2019/2020

Druk podania dla Absolwentów Prywatnej Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi:
plik PDF   plik DOC 
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Druk podania dla pozostałych kandydatów:
plik PDF   plik DOC 
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Umowa o nauczanie dziecka do Liceum:
plik PDF  plik DOC
[umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach]


Opłaty:

Jednorazowa opłata wpisowego – 1000 zł*;
Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do pierwszej klasy.

Maksymalna kwota czesnego (kwota bazowa) za naukę w liceum wynosi 610 zł
(obowiązuje uczniów przyjętych na rok szkolny 2018/19 do klas pierwszych)

*Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi nie wnoszą opłaty wpisowej. Wpłacają oni kaucję w wysokości 1200 zł na poczet czesnego za miesiące lipiec, sierpień 2023r.


Bonifikaty:

Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla gimnazjum otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.


System stypendialny:

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 100 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.


przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

język polski >> plik PDF
język polski >> plik PDF
matematyka >> plik PDF


Ważne terminy:

21-01-2018 -15-03-2019 >> składanie dokumentów;
02-03-2018 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
24-04-2018 >> ewentualny egzamin wstępny;
30-04-2018 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów;

Rekrutacja na rok szkolny  2019/2020 do trzyletniego liceum

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w innowacyjny sposób dostosowuje nauczanie
do potrzeb ucznia, oferując mu indywidualne profilowanie
z możliwością jego modyfikacji w trakcie nauki.

Obligatoryjnie każdy uczeń realizuje rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 15 godzin (po 5 godzin tygodniowo w każdym roku).

Poza tym uczeń może wybrać na POZIOMIE ROZSZERZONYM od 1 do 3 przedmiotów:

bloku humanistycznego spośród: j.polskiegohistorii i wiedzy o społeczeństwie 
lub od 1 do 3 przedmiotów:
bloku matematyczno-przyrodniczego spośród: matematykibiologiichemiifizyki i geografii

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować uzupełniający przedmiot historia i społeczeństwo.
Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografiabiologiachemia lub fizyka,
jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Rozszerzenie z matematyki będzie realizowane w systemie lekcyjnym od kl. I w wymiarze 21 godz.
(po 7 godz. tygodniowo w każdym roku).

pozostałych przedmiotów zarówno z bloku humanistycznego, jak też matematyczno-przyrodniczego, rozszerzenie w wymiarze dodatkowych co najmniej 8 godzin (minimum po 4 godziny tygodniowo w kl. II i III) odbywać się będzie po kl. I, zaś w kl. I przygotowanie do rozszerzenia w formie zajęć fakultatywnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

W przypadkach uzasadnionych (przy możliwościach logistycznych szkoły) uczeń za zgodą dyrektora może dokonać łączenia przedmiotów z bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego.

Język polski i matematyka (przedmioty obowiązkowe na maturze) w zakresie podstawowym mają zwiększony wymiar o 2 godziny (dodatkowo po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III).

Szkoła proponuje po gimnazjum kurs kontynuacyjny drugiego języka spośród: niemieckiegohiszpańskiegofrancuskiego lub rosyjskiego w wymiarze 7 godzin (po 3 godziny w kl. I i II oraz 2 godziny w pierwszym semestrze kl. III).


Powyższe propozycje rozszerzeń stworzyliśmy w oparciu o funkcjonujący od lat
system zajęć seminaryjnych, owocujący w naszej szkole 100% zdawalnością
egzaminu maturalnego.


Zasady rekrutacji:

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjąć uczniów do czterech klas pierwszych.

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad;

uczniowie Prywatnego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobrą, bardzo bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;

uczniowie innych gimnazjów, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy trzeciej gimnazjum.

W przypadku wolnych miejsc także:
uczniowie, którzy zdali wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie.

Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.


Dokumenty na rok szkolny 2019/2020

Druk podania dla Absolwentów Prywatnego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi:
plik PDF   plik DOC 
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Druk podania dla pozostałych kandydatów:
plik PDF   plik DOC 
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Umowa o nauczanie dziecka do Liceum:
plik PDF  plik DOC
[umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach]


Opłaty:

Jednorazowa opłata wpisowego – 900 zł*;
Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do pierwszej klasy.

Maksymalna kwota czesnego (kwota bazowa) za naukę w liceum wynosi 610 zł
(obowiązuje uczniów przyjętych na rok szkolny 2018/19 do klas pierwszych)

*Uczniowie Prywatnego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi nie wnoszą opłaty wpisowej. Wpłacają oni kaucję w wysokości 1200 zł na poczet czesnego za miesiące lipiec, sierpień 2022r.


Bonifikaty:

Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla gimnazjum otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do gimnazjum lub liceum.


System stypendialny:

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 100 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.


przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

język polski >> plik PDF
język polski >> plik PDF
matematyka >> plik PDF


Ważne terminy:

21-01-2018 -15-03-2019 >> składanie dokumentów;
02-03-2018 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
24-04-2018 >> ewentualny egzamin wstępny;
30-04-2018 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów;