Rekrutacja w 3 krokach

Rekrutacja do klas: Szkoła Podstawowa (1 i 7) i Liceum (1) rozpoczyna się 29 styczna 2022 roku (sobota) o godzinie 9:00. Dalsze informacje znajdują się w sekcjach dotyczących konkretnych rekrutacji.
Aplikuj
Poniższy link przekieruje na stronę z autorskim systemem e-rekrutacji przygotowanym specjalnie dla Jadwigi, aby uprościć cały proces.
Przejdź do E-Rekrutacji
1
Poznaj wyniki
Jeżeli wyrazili Państwo taką chęć, system E-Rekrutacji poinformuje SMS-em o możliwości sprawdzenia wyników. W IRK będzie możliwość sprawdzenia listy przyjętych.
2
Witamy w szkole!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zwiedzenia Jadwigi podczas dni otwartych! O dokładnej dacie poinformujemy Państwa później.
3

Wybierz zakładkę, aby poznać szczegóły

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2022-2023

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy przyjęcie do dwóch klas pierwszych.

Zajęcia w 18-osobowych klasach będą prowadzone w nowym budynku przy ul. Wróblej 37.
Pierwsze lata będą przygotowaniem do kontynuowania nauki na kolejnych etapach „Jadwigi”
w duchu ideałów pedagogicznych i założeń programowych szkoły:

 • w klimacie troskliwej opieki i wsparcia pedagogicznego nauczycieli nurtu
  humanistycznego
 • radości z odkrywania i rozwijania własnych możliwości i umiejętności kluczowych,
  inteligencji wielorakich, relacji grupowych
 • ciekawości doświadczania najbliższego środowiska, zjawisk i wydarzeń szkolnych i
  pozaszkolnych: kulturalnych, kulturowych, artystycznych, ekologicznych, społecznych
 • radości dzielenia się swoimi postępami z kolegami, rodziną, otoczeniem szkolnym i
  pozaszkolnym; tworzenia wspólnoty szkolnej.

Chcemy, by wyjątkowość „Małej Jadwigi” kojarzona była z wartościami, które złożyły się na
sukces już istniejącej „Dużej Jadwigi”.

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje ogólnie przyjęta dojrzałość szkolna i emocjonalna pozwalającą na stworzenie
zharmonizowanej grupy, która jest weryfikowana podczas spotkań kwalifikacyjnych.

Informacje o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną przygotowane w ciągu 2 dni po
zakończeniu rozmów i przekazane przez sekretariat szkoły.

Nazwiska dzieci nieprzyjętych w pierwszej kolejności umieszczone zostaną na liście
rezerwowej.

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 800 zł dla klasy pierwszej.
Opłaty wpisowej należy dokonać w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu
dziecka i jest ona traktowana jako potwierdzenie decyzji Rodziców o wyborze naszej szkoły,
co jest ważne ze względu na oczekujących z listy rezerwowej.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku
szkolnym 2021/2022 wynosi 822 zł (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).
Ważne daty:

 • 29-01-2022 – 18-03-2022 >> elektroniczna rekrutacja
 • 19-03-2022 >> rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami i ich Rodzicami (godzina spotkania zostanie przekazana indywidualnie)

Zasady rekrutacji do klasy czwartej i siódmej
w roku szkolnym 2022-2023

 

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy przyjęcia do jednej klasy siódmej oraz nabór uzupełniający do klas czwartych.

Do klasy czwartej przyjmowani będą uczniowie po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej (termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany e-mailem).

Do klasy siódmej uczniowie przyjmowani będą w następującej kolejności:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny;
 • uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania
  (w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr).

 

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 29.01.2022 (sobota) o godzinie 9:00.
Przed przystąpieniem do logowania prosimy o przygotowanie zdjęcia kandydata. Wprowadzenie tego zdjęcia do formularza rozpoczyna proces zakładania konta! 

Załączniki, które należy dołączyć do formularza w klasie czwartej:

 • skan oceny opisowej za pierwszy semestr klasy trzeciej;
 • skan opinii o dysfunkcji (w przypadku posiadania – opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
 • skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku posiadania – orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną);
 • skan świadectwa ukończenia klasy drugiej szkoły podstawowej.

 

Załączniki, które należy dołączyć do formularza w klasie siódmej:

 • skan wykazu ocen uzyskanych za I semestr klasy szóstej (wydruk z dziennika elektronicznego lub zaświadczenie o uzyskanych ocenach wydanych przez Szkołę);
 • skan opinii o dysfunkcji (w przypadku posiadania – opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną);
 • skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku posiadania – orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną);
 • skan świadectwa ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej;
 • skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny (w przypadku posiadania).

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 1000 zł dla uczniów klas czwartych i 600 zł dla uczniów klas siódmych.
Rodzice (Opiekunowie) uczniów klas 4 i 7, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły i zostaną przyjęci, uiszczają opłatę wpisową do 25 marca 2022.

Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 822 (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).

Bonifikaty

 1. Laureaci co najmniej dwóch różnych kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych dla uczniów szkół podstawowych(konkursy: polonistyczny, historyczny, fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, matematyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego) i/lub laureaci olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych (Olimpiada Matematyczna Juniorów, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów, Olimpiada Historyczna Juniorów i Olimpiada Informatyczna Juniorów) otrzymują całkowite zwolnienie z opłaty czesnego na okres nauki w szkole podstawowej.
 2. Laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkoły podstawowej oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny otrzymują na cały okres nauki w szkole miesięczną bonifikatę czesnego – 200 zł. Dodatkowo są oni objęci systemem stypendialnym (zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego).
 3. Finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych otrzymują na cały okres nauki bonifikatę czesnego – 50 zł za każdy tytuł finalisty (dotyczy rożnych przedmiotów). Są oni także objęci systemem stypendialnym  (zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego). 
 4. Za drugie dziecko uczące się w Prywatnej Szkole Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi przysługuje bonifikata czesnego w wysokości 60 zł miesięcznie oraz 100 zł miesięcznie za kolejne dziecko uczęszczające aktualnie do Prywatnej Szkoły Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi.

 

System stypendialny (w formie bonifikaty czesnego).

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą  lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr (zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego). Stypendium nie obejmuje okresu wakacyjnego.

 

Ważne terminy:

 • 29-01-2022 godz. 9:00 do 18-03-2022 >>  nabór w systemie rekrutacji elektronicznej do szkoły dla Kandydatów do klasy siódmej i rekrutacji uzupełniającej do klasy czwartej;
 • 05-03-2022 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze w budynku szkoły przy al. Długosz 8a;
 • 22-03-2022 godz. 12:00 >> lista uczniów przyjętych do klasy siódmej;
 • od 22-03-2022 do 25-03-2022 >> dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 600 zł (dla kandydatów przyjętych do klasy siódmej przyjętych do dnia 18.03.2022);
 • 30.04.2022 godz. 23:00 >> przedłużony nabór do klasy siódmej
 • 02-04-2022 >> rozmowy rekrutacyjne z kandydatami spoza Małej Jadwigi i ich rodzicami (godzina spotkania zostanie przekazana indywidualnie przez pocztę elektroniczną);
 • 05-04-2022 godz 12:00 >> lista uczniów przyjętych do klasy czwartej;
 • od 05-04-2022 do 08-04-2022 >> dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 1000 zł (dla kandydatów przyjętych do klasy czwartej);
 • 30-06-2022 >> dostarczenie dokumentów uzupełniających i odbiór podręczników dla klasy czwartej i siódmej;

 

aktualizacja: 21-01-2022

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do 1 klasy liceum

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy nabór do trzech klas pierwszych z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 • biologiczno-chemiczna (biologia i chemia w zakresie rozszerzonym, może wybrać uczeń, który na koniec 1 semestru klasy 8 otrzymał ocenę co najmniej dobrą z przedmiotu biologia i chemia) >> od drugiej klasy możliwy wybór dodatkowych zajęć fakultatywnych z przedmiotu matematyka (może wybrać uczeń, który na koniec klasy pierwszej uzyskał ocenę co najmniej dobrą).
 • matematyczna (matematyka w zakresie rozszerzonym, może wybrać uczeń, który na koniec 1 semestru klasy 8 otrzymał ocenę co najmniej dobrą z przedmiotu matematyka) >> od drugiej klasy możliwy wybór dwóch przedmiotów zajęć fakultatywnych spośród następujących: fizyka, informatyka, geografia (może wybrać uczeń, który na koniec klasy pierwszej uzyskał z wybranych przedmiotów ocenę co najmniej dobrą).
 • z przedmiotem wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym , może wybrać uczeń, który na koniec 1 semestru klasy 8 otrzymał ocenę co najmniej dobrą z przedmiotu WOS) >> od drugiej klasy możliwy wybór dwóch przedmiotów zajęć fakultatywnych spośród następujących: historia, język polski, geografia, matematyka (może wybrać uczeń, który na koniec klasy pierwszej uzyskał z wybranych przedmiotów ocenę co najmniej dobrą).

UWAGA. Grupa zajęć fakultatywnych realizowanych od klasy drugiej musi liczyć przynajmniej sześciu uczniów!

Oprócz powyższych przedmiotów w zakresie rozszerzonym każdy uczeń realizuje od klasy pierwszej język angielski w zakresie rozszerzonym (5 godzin tygodniowo) przez cztery lata nauki w grupach zaawansowania.

Zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

 1. laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych do klasy biologiczno-chemicznej z przedmiotów biologia lub chemia; 
 2. do klasy matematycznej z przedmiotów matematyka lub fizyka oraz laureaci lub finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów, Olimpiady Informatycznej Juniorów oraz laureaci Międzynarodowego konkursu Kangur Matematyczny;
 3. do klasy z przedmiotem WOS  w zakresie rozszerzonym z przedmiotów język polski lub historia oraz laureaci lub finaliści Olimpiady Historycznej lub Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
 4. uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 5. uczniowie innych szkół podstawowych, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie, średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy ósmej oraz oceny z przedmiotów, które będą realizowane jako przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W przypadku wolnych miejsc do szkoły zostaną przyjęci także uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganej średniej ocen na I semestr klasy ósmej ale przystąpili i zdali wstępny egzamin z języka polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

OSTATECZNYM warunkiem przyjęcia uczniów spełniających powyższe kryteria jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej punktacji z egzaminu ósmoklasisty (średniej ze wszystkich przedmiotów) a w przypadku klasy matematycznej również co najmniej 75% maksymalnej punktacji z matematyki.

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 29 stycznia 2022 o godz. 9.00.

Przed przystąpieniem do logowania prosimy o przygotowanie zdjęcia kandydata. Wprowadzenie tego zdjęcia do formularza rozpoczyna proces zakładania konta! 

Załączniki, które należy dołączyć do formularza (dla Kandydatów spoza JADWIGI):

 • skan wykazu ocen uzyskanych za I semestr klasy ósmej (wydruk z dziennika elektronicznego lub zaświadczenie o uzyskanych ocenach wydanych przez Szkołę);
 • skan opinii o dysfunkcji (w przypadku posiadania – opinia  wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną);
 • skan orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku posiadania);
 • skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku posiadania);
 • skan świadectwa ukończenia klasy siódmej szkoły podstawowej;
 • skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych, Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny oraz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (w przypadku posiadania).

 

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego – 1000 zł.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w liceum w roku szkolnym 2021/22 wynosi 822 zł  (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).

 

Bonifikaty

 1. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny otrzymują na cały okres nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny (dotyczy różnych przedmiotów). Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym (w formie bonifikaty czesnego)  >> link do regulaminu bonifikat
 2. Za drugie dziecko uczące się w Prywatnej Szkole Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi przysługuje bonifikata czesnego w wysokości 60 zł miesięcznie oraz 100 zł miesięcznie za kolejne dziecko uczęszczające aktualnie do Prywatnej Szkoły Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi.

 

Ważne terminy:

 • od 29-01-2022 godz. 9:00 do 19-04-2022 >> rekrutacja elektroniczna;
 • 05-03-2022 >> Dzień Otwartych Drzwi w budynku szkoły przy al. Długosza 8a;
 • 22-04-2022 >> wstępna lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;
 • do 28-04-2022 >> dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 1000  (dotyczy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły).
  W przypadku niespełnienia ostatecznego kryterium
  (średniej 70% z egzaminu ósmoklasisty wpisowe zostanie zwrócone);
 • od 01-07-2022 do 09-07-2022 >> dostarczenie do sekretariatu pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z wykazem na podaniu );
 • 10-07-2022 godz. 12:00 >> ostateczna lista osób przyjętych;

 

aktualizacja: 21-01-2022