Rekrutacja w 3 krokach

Dalsze informacje znajdują się w sekcjach dotyczących konkretnych rekrutacji.

Aplikuj
Poniższy link przekieruje na stronę z autorskim systemem e-rekrutacji przygotowanym specjalnie dla Jadwigi, aby uprościć cały proces.
Przejdź do E-Rekrutacji
1
Poznaj wyniki
Jeżeli wyrazili Państwo taką chęć, system E-Rekrutacji poinformuje SMS-em o możliwości sprawdzenia wyników. W IRK będzie możliwość sprawdzenia listy przyjętych.
2
Witamy w szkole!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zwiedzenia Jadwigi podczas dni otwartych! O dokładnej dacie poinformujemy Państwa później.
3

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2024/2025

 

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy przyjęcie uczniów do dwóch klas pierwszych.

Zajęcia w 18-osobowych klasach będą prowadzone w nowym budynku przy ul. Wróblej 37. Pierwsze lata będą przygotowaniem do kontynuowania nauki na kolejnych etapach „Jadwigi” w duchu ideałów pedagogicznych i założeń programowych szkoły:

 • w klimacie troskliwej opieki i wsparcia pedagogicznego nauczycieli nurtu
  humanistycznego
 • radości z odkrywania i rozwijania własnych możliwości i umiejętności kluczowych,
  inteligencji wielorakich, relacji grupowych
 • ciekawości doświadczania najbliższego środowiska, zjawisk i wydarzeń szkolnych i
  pozaszkolnych: kulturalnych, kulturowych, artystycznych, ekologicznych, społecznych
 • radości dzielenia się swoimi postępami z kolegami, rodziną, otoczeniem szkolnym i
  pozaszkolnym; tworzenia wspólnoty szkolnej.

Chcemy, by wyjątkowość „Małej Jadwigi” kojarzona była z wartościami, które złożyły się na sukces już istniejącej „Dużej Jadwigi”.

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje ogólnie przyjęta dojrzałość szkolna i emocjonalna pozwalającą na stworzenie zharmonizowanej grupy, która jest weryfikowana podczas spotkań kwalifikacyjnych.

Informacje o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną przygotowane w ciągu 7 dni po zakończeniu rozmów i przekazane przez sekretariat szkoły.

Nazwiska dzieci nieprzyjętych w pierwszej kolejności umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 1000 zł dla klasy pierwszej.
Opłatę wpisową należy dokonać w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu
dziecka i jest ona traktowana jako potwierdzenie decyzji Rodziców o wyborze naszej szkoły,
co jest ważne ze względu na oczekujących z listy rezerwowej.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 1400 zł (w kolejnych latach nauki kwota ta zostanie zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez GUS).

Ważne terminy:

 • 29-01-2024 godz. 9:00 do 27-02-2024 >> rekrutacja elektroniczna;
 • 02-03-2024 >> rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami i ich Rodzicami (godzina spotkania zostanie przekazana indywidualnie)

 

aktualizacja: 21-03-2024

Zasady rekrutacji do klasy czwartej
w roku szkolnym 2024-2025

 

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy przyjęcia do dwóch klas czwartych.

Do klasy czwartej w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci klasy 3 naszej szkoły. Pozostali uczniowie przyjęci będą po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej (termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany e-mailem).

 

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 28 stycznia 2024 o godz. 9:00.

Przed przystąpieniem do logowania prosimy o przygotowanie zdjęcia kandydata. Wprowadzenie tego zdjęcia do formularza rozpoczyna proces zakładania konta! 

 

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 1400. Rodzice (Opiekunowie) uczniów klas 4, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły i zostaną przyjęci, uiszczają opłatę wpisową do 25-02-2024.

Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 1400 zł (w kolejnych latach nauki kwota ta zostanie zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez GUS).

Bonifikaty

Za drugie dziecko uczące się w Prywatnej Szkole Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi przysługuje bonifikata czesnego w wysokości 60 zł miesięcznie oraz 120 zł miesięcznie za kolejne dziecko uczęszczające aktualnie do Prywatnej Szkoły Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi.

 

System stypendialny (w formie bonifikaty czesnego)

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą  lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 70 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejne półrocze. Stypendium nie obejmuje okresu wakacyjnego.

 

Ważne terminy:

 • 28-01-2024 godz. 9:00 do 18-02-2024 >> rekrutacja elektroniczna;
 • 09-03-2024 >> Dzień Otwartych Drzwi w budynku szkoły przy al. Długosza 8a;
 • od 18-02-2024 do 25-02-2024 >> dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 1400  (dotyczy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły);
 • 18-02-2024 >> ogłoszenie wyników;

 

aktualizacja: 26-01-2024

Rekrutacja do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w roku szkolnym 2024/2025

 

1. Oferta dla Kandydatów

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy nabór do trzech klas pierwszych:

 • biologiczno-chemiczna >> biologia, chemia i język angielski w zakresie rozszerzonym. Ten profil może wybrać uczeń, który na koniec 1 półrocza klasy 8 otrzymał oceny co najmniej dobre z przedmiotu biologia i chemia.
  Od drugiej klasy uczeń może wybrać zajęcia fakultatywne w zakresie rozszerzonym z przedmiotu matematyka.

 

 • matematyczna >> matematyka i język angielski w zakresie rozszerzonym. Ten profil może wybrać uczeń, który na koniec 1 półrocza klasy 8 otrzymał ocenę co najmniej dobrą z przedmiotu matematyka.
  Od drugiej klasy możliwy jest wybór dwóch przedmiotów zajęć fakultatywnych w zakresie rozszerzonym spośród następujących: fizyka, informatyka, geografia i wiedza o społeczeństwie .

 

 • społeczno-prawnicza >> wiedza o społeczeństwie i język angielski w zakresie rozszerzonym. Ten profil może wybrać uczeń, który na koniec 1 półrocza klasy 8 otrzymał ocenę co najmniej dobrą z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
  Od drugiej klasy możliwy jest wybór dwóch przedmiotów zajęć fakultatywnych w zakresie rozszerzonym spośród następujących: historia, język polski, geografia, matematyka .

 

UWAGA >> Grupa zajęć fakultatywnych realizowanych od klasy drugiej musi liczyć przynajmniej sześciu uczniów, a fakultet może wybrać uczeń, który na koniec klasy pierwszej uzyskał co najmniej ocenę dobrą z wybranych przedmiotów.

 

2. Zasady rekrutacji

 1. Do klas pierwszych przyjęci zostaną w pierwszej kolejności:
  1. Do klasy biologiczno-chemicznej – laureaci lub finaliści konkursów z przedmiotów biologia lub chemia organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz laureaci lub finaliści Olimpiady Chemicznej Juniorów, którzy na pierwsze półrocze klasy 8 uzyskali co najmniej ocenę dobrą zachowania;
  2. Do klasy matematycznej – laureaci lub finaliści konkursów z przedmiotów matematyka lub fizyka organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz laureaci lub finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów, Olimpiady Informatycznej Juniorów lub laureaci Międzynarodowego konkursu Kangur Matematyczny, którzy na pierwsze półrocze klasy 8 uzyskali co najmniej ocenę dobrą zachowania;
  3. Do klasy społecznej  – laureaci lub finaliści konkursów z przedmiotów język polski lub historia organizowanych przez Kuratora Oświaty, laureaci lub finaliści Olimpiady Historycznej Juniorów lub Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, którzy na pierwsze półrocze klasy 8 uzyskali co najmniej ocenę dobrą zachowania;
  4. Kandydat spełniający kryteria 1 lub 2 lub 3 uzyskuje maksymalną punktację, czyli 160 punktów;
  5. Uczniowie, którzy na pierwsze półrocze klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria z punktu 5, o przyjęciu do szkoły zadecyduje poniższy system punktacji:
  1. (średnia ocen na koniec klasy 7 + średnia ocen na 1 półrocze klasy 8) * 5; (maksymalnie 60 pkt);
  2. (suma ocen na koniec 1 półrocza klasy 8 z następujących przedmiotów) * 5; (maksymalnie 90 pkt):
   1. do klasy biologiczno-chemicznej: z biologi, chemii, j.angielskiego;
   2. do klasy matematycznej: z matematyki, fizyki, j.angielskiego;
   3. do klasy społecznej: z wiedzy o społeczeństwie, historii, j.angielskiego;
  3. absolwent Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie; (10 pkt);
 3. Kandydat spełniający kryteria w punkcie 2 może uzyskać maksymalnie 160 punktów;
 4. Ostatecznym warunkiem przyjęcia uczniów spełniających powyższe kryteria jest uzyskanie na egzaminie ósmoklasisty co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów (średniej ze wszystkich przedmiotów) a w przypadku klasy matematycznej również co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów
  z przedmiotu matematyka
  .

 

 

3. Proces rekrutacji

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 29-01-2024 o godz. 9:00.

 1. Przed przystąpieniem do logowania prosimy o przygotowanie zdjęcia kandydata. Wprowadzenie tego zdjęcia do formularza rozpoczyna proces zakładania konta!
 2. Załączniki, które należy dołączyć do formularza (dla Kandydatów spoza JADWIGI):
  • skan wykazu ocen uzyskanych za 1 półrocze klasy ósmej (zaświadczenie o uzyskanych ocenach wydanych przez Szkołę);
  • skan opinii o dysfunkcji (w przypadku posiadania – opinia  wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną);
  • skan orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku posiadania);
  • skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku posiadania);
  • skan świadectwa ukończenia klasy siódmej szkoły podstawowej;
  • skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych, Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny oraz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (w przypadku posiadania). W przypadku uzyskania zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w późniejszym terminie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

4. Opłaty

 • Jednorazowa opłata wpisowego – 1200 ;
 • Maksymalna kwota czesnego (kwota bazowa) za naukę w liceum w bieżącym roku szkolnym 2024/2025 wynosi 1400 (w kolejnych latach nauki kwota ta może zostać zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez GUS).

 

5. Bonifikaty

 1. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych, olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny otrzymują na cały okres nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 120 zł za pierwszy tytuł oraz po 60 zł za każdy następny (dotyczy różnych przedmiotów). Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym 
  w formie bonifikaty czesnego.

 2. Za drugie dziecko uczące się w Prywatnej Szkole Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi przysługuje bonifikata czesnego w wysokości 70 zł miesięcznie oraz 120 zł miesięcznie za kolejne dziecko uczęszczające aktualnie do Prywatnej Szkoły Podstawowej lub Liceum im. Królowej Jadwigi.

 

6. System stypendialny

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 60. Za każde 0,1 oceny powyżej 4,5 uczeń otrzymuje dodatkowe 10 zł. Maksymalna kwota stypendium wynosi 210. Stypendium wypłacane jest przez całe kolejne półrocze.

 

7. Harmonogram działań

 • 29-01-2024 godz. 9:00 do 21-04-2024 >> rekrutacja elektroniczna;
 • 09-03-2024 >> Dzień Otwartych Drzwi w budynku szkoły przy al. Długosza 8a;
 • 29-04-2024 godz. 12:00 >> opublikowanie wstępnej listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;
 • od 30-04-2024 do 06-05-2024 >> dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 1200  (dotyczy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły).
  W przypadku niespełnienia ostatecznego kryterium
  (średniej 70% z egzaminu ósmoklasisty wpisowe zostanie zwrócone);
 • od 24-06-2024 do 30-06-2024 >> dostarczenie do sekretariatu pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z wykazem w formularzu rekrutacyjnym);
 • 08-07-2024 godz. 12:00 >> ostateczna lista osób przyjętych;

 

 

 

aktualizacja: 17-01-2024