Rekrutacja w 3 krokach

Rekrutacja do klas: Szkoła Podstawowa (1-3), Szkoła Podstawowa (4-8), Liceum (1-4), Liceum (1-3) rozpoczyna się 21 stycznia 2019 roku. Dalsze informacje znajdują się w sekcjach dotyczących konkretnych rekrutacji.
Aplikuj
Poniższy link przekieruje na stronę z autorskim systemem e-rekrutacji przygotowanym specjalnie dla Jadwigi, aby uprościć cały proces.
Przejdź do E-Rekrutacji
1
Poznaj wyniki
Jeżeli wyrazili Państwo taką chęć, system E-Rekrutacji poinformuje SMS-em o możliwości sprawdzenia wyników. W IRK będzie możliwość sprawdzenia listy przyjętych.
2
Witamy w szkole!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zwiedzenia Jadwigi podczas dni otwartych! O dokładnej dacie poinformujemy Państwa później.
3

Wybierz zakładkę, aby poznać szczegóły

Od 1 września 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi otwiera swe przyjazne podwoje dla najmłodszych i ich rodziców.

W przytulnej siedzibie przy ul. Wróbla (boczna Gęsiej) rozpoczną naukę klasy: 0, 1, 2, 3 nauczania wczesnoszkolnego. Przewidywane są po dwie klasy równoległe o maksymalnej
liczbie 18 dzieci.

Pierwsze lata będą przygotowaniem do kontynuowania nauki na kolejnych etapach „Jadwigi” w duchu ideałów pedagogicznych i założeń programowych szkoły:

 • w klimacie troskliwej opieki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nauczycieli nurtu humanistycznego
 • radości z odkrywania i rozwijania własnych możliwości i umiejętności kluczowych, inteligencji wielorakich, relacji grupowych
 • ciekawości doświadczania najbliższego środowiska, zjawisk i wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych: kulturalnych, kulturowych, artystycznych, ekologicznych, społecznych
 • radości dzielenia się swoimi postępami z kolegami, rodziną, otoczeniem szkolnym i pozaszkolnym; tworzenia wspólnoty szkolnej.

Chcemy, by wyjątkowość „Małej Jadwigi” kojarzona była z wartościami, które złożyły się na sukces już istniejącej „Dużej Jadwigi”.

NA SPOTKANIE WŁAŚCICIELA SZKOŁY Z RODZICAMI, KTÓRZY ZAINTERESOWANI SĄ PRZYJĘCIEM DZIECKA DO SZKOŁY ZAPRASZAMY 25 lutego 2019 o godz. 18:00 w budynku szkoły przy Al. Długosza 8a. ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z DZIEĆMI I RODZICAMI PROWADZONE BĘDĄ w terminie 9-12 kwietnia 2019 (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przesłany indywidualnie).

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY UWZGLĘDNIAJĄ:

 • ogólnie przyjętą dojrzałość szkolną dziecka, pozwalającą na stworzenie zharmonizowanej
  grupy,
 • więzi rodzinne z aktualnymi uczniami i pracownikami szkoły oraz absolwentami „Jadwigi”
 • rekomendacje rodziców i nauczycieli absolwentów szkoły, pracowników oświaty.

Informacje o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną przygotowane w ciągu 2 dni po zakończeniu rozmów i przekazane przez sekretariat szkoły.

Nazwiska dzieci nieprzyjętych w pierwszej kolejności umieszczane zostaną na liście rezerwowej.

Opłaty wpisowej należy dokonać w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka i jest traktowane jako potwierdzenie decyzji Rodziców, co jest ważne ze względu
na oczekujących z listy rezerwowej.

Wspólne spotkanie przyszłych uczniów „Małej Jadwigi” i ich Rodziców z wychowawcami nauczycielami przewidziane jest 23 maja 2019 [czwartek] o godz. 18:00 w budynku szkoły przy ul. Długosza 8a.

Na przyszły rok szkolny planujemy utworzyć jedną klasę zerową, dwie klasy pierwsze oraz jedną klasę drugą i trzecią.

Opłata wpisowa za okres nauki w klasach 0-3 wynosi:

 • dla klasy 0 >> 800 zł
 • dla klasy 1 >> 600 zł
 • dla klasy 2 >> 450 zł
 • dla klasy 3 >> 300 zł

Czesne za naukę w klasach 0-3 wynosi 650 zł miesięczne.

Zasady rekrutacji do klasy czwartej, piątej i siódmej

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjęcia do jednej klasy czwartej oraz dwóch klas siódmych.

Do klas czwartych przyjmowani będą uczniowie według kolejności zgłoszeń po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej.*
Do klas siódmych uczniowie przyjmowani będą w następującej kolejności:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny;
 • uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania
  (w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr)

 

W przypadku wolnych miejsc uczniowie, którzy zdadzą wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki. Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.

*Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany e-mailem.


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 800 zł dla uczniów klas czwartych i 500 zł dla uczniów klas siódmych;
Rodzice [Opiekunowie] uczniów, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły bez egzaminu wstępnego uiszczają opłatę
w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów.

Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 650 zł.


Bonifikaty dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

Laureaci co najmniej dwóch różnych kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych dla uczniów szkół podstawowych [konkursy: ortograficzny, matematyczny, polonistyczny, języka angielskiego i historyczny]  otrzymują całkowite zwolnienie z czesnego na czas nauki w szkole podstawowej.

Laureaci kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego oraz Kangura Matematycznego dla szkoły podstawowej otrzymują na cały czas nauki miesięczną bonifikatę czesnego – 200 zł. Dodatkowo są oni objęci systemem stypednialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego, który będzie obejmował także uczniów szkół podstawowych].

Finaliści, którzy nie zostali laureatami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, otrzymują na cały okres nauki bonfikatę czesnego – 50 zł za każdy tytuł finalisty [dotyczy róznych przedmiotów]. Są oni także objęci systemem stypednialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.


System stypendialny

za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr[zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].Przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do Szkoły Podstawowej:


Ważne terminy:

21-01-2019 – 15-03-2019 >> składanie dokumentów;
02-03-2019 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
27-04-2019 >> ewentualny egzamin wstępny dla kandydatów;
30-04-2019 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów >> uwaga: lista dostępna jest do wglądu w sekretariacie lub w aplikacji rekrutacyjnej!

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do czteroletniego liceum

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w innowacyjny sposób dostosowuje nauczanie
do potrzeb ucznia, oferując mu indywidualne profilowanie
z możliwością jego modyfikacji w trakcie nauki.

Obligatoryjnie każdy uczeń realizuje rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 20 godzin (po 5 godzin tygodniowo w każdym roku).

Poza tym uczeń może wybrać na POZIOMIE ROZSZERZONYM od 1 do 3 przedmiotów:

bloku humanistycznego spośród: j.polskiegohistorii i wiedzy o społeczeństwie 
lub od 1 do 3 przedmiotów:
bloku matematyczno-przyrodniczego spośród: matematykibiologiichemiifizyki, geografii i informatyki.

Rozszerzenia z języka angielskiego i matematyki realizowane są od pierwszej klasy,
zaś pozostałe od klasy drugiej liceum.

Powyższe propozycje rozszerzeń stworzyliśmy w oparciu o funkcjonujący od lat
system zajęć seminaryjnych, owocujący w naszej szkole 100% zdawalnością
egzaminu maturalnego.


Zasady rekrutacji:

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjąć uczniów do czterech klas pierwszych.

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad;

uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobrą,
bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania
;

uczniowie innych szkół podstawowych, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy ósmej szkoły podstawowej.

W przypadku wolnych miejsc także:
uczniowie, którzy zdali wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie.

Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.


Opłaty:

Jednorazowa opłata wpisowego – 1000 zł*;
Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do pierwszej klasy.

Maksymalna kwota czesnego (kwota bazowa) za naukę w roku szkolnym 2019/2020 w liceum wynosi 680 zł .

*Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi nie wnoszą opłaty wpisowej. Wpłacają oni kaucję w wysokości 1200 zł na poczet czesnego za miesiące lipiec, sierpień 2023r.


Bonifikaty:

Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla gimnazjum otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym.

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.


System stypendialny:

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.

 


Poniżej udostępniamy link do wykazu podręczników dla klas pierwszych liceum:


przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

język polski >> plik PDF
język polski >> plik PDF
matematyka >> plik PDF

 


Ważne terminy:

21-01-2019 – 15-03-2019 >> składanie dokumentów;
02-03-2019 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
27-04-2019 >> ewentualny egzamin wstępny dla kandydatów do liceum;
30-04-2019 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów >> uwaga: lista dostępna jest do wglądu w sekretariacie lub w aplikacji rekrutacyjnej!

Rekrutacja na rok szkolny  2019/2020 do trzyletniego liceum

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w innowacyjny sposób dostosowuje nauczanie
do potrzeb ucznia, oferując mu indywidualne profilowanie
z możliwością jego modyfikacji w trakcie nauki.

Obligatoryjnie każdy uczeń realizuje rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 15 godzin (po 5 godzin tygodniowo w każdym roku).

Poza tym uczeń może wybrać na POZIOMIE ROZSZERZONYM od 1 do 3 przedmiotów:

bloku humanistycznego spośród: j.polskiegohistorii i wiedzy o społeczeństwie 
lub od 1 do 3 przedmiotów:
bloku matematyczno-przyrodniczego spośród: matematykibiologiichemiifizykigeografii i informatyki.

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować uzupełniający przedmiot historia i społeczeństwo.
Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografiabiologiachemia lub fizyka,
jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Rozszerzenie z matematyki będzie realizowane w systemie lekcyjnym od kl. I w wymiarze 21 godz.
(po 7 godz. tygodniowo w każdym roku).

pozostałych przedmiotów zarówno z bloku humanistycznego, jak też matematyczno-przyrodniczego, rozszerzenie w wymiarze dodatkowych co najmniej 8 godzin (minimum po 4 godziny tygodniowo w kl. II i III) odbywać się będzie po kl. I.

W przypadkach uzasadnionych (przy możliwościach logistycznych szkoły) uczeń za zgodą dyrektora może dokonać łączenia przedmiotów z bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego.

Język polski i matematyka (przedmioty obowiązkowe na maturze) w zakresie podstawowym mają zwiększony wymiar o 2 godziny (dodatkowo po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III).

Szkoła proponuje po gimnazjum kurs kontynuacyjny drugiego języka spośród: niemieckiegohiszpańskiegofrancuskiego lub rosyjskiego w wymiarze 7 godzin (po 3 godziny w kl. I i II oraz 2 godziny w pierwszym semestrze kl. III).


Powyższe propozycje rozszerzeń stworzyliśmy w oparciu o funkcjonujący od lat
system zajęć seminaryjnych, owocujący w naszej szkole 100% zdawalnością
egzaminu maturalnego.


Zasady rekrutacji:

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjąć uczniów do czterech klas pierwszych.

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad;

uczniowie Prywatnego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobrą, bardzo bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;

uczniowie innych gimnazjów, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy trzeciej gimnazjum.

W przypadku wolnych miejsc także:
uczniowie, którzy zdali wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie.

Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.


Opłaty:

Jednorazowa opłata wpisowego – 900 zł*;
Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do pierwszej klasy.

Maksymalna kwota czesnego (kwota bazowa) za naukę w roku szkolnym 2019/2020 w liceum wynosi 680 zł .

*Uczniowie Prywatnego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi nie wnoszą opłaty wpisowej. Wpłacają oni kaucję w wysokości 1200 zł na poczet czesnego za miesiące lipiec, sierpień 2022r.


Bonifikaty:

Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla gimnazjum otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do gimnazjum lub liceum.


System stypendialny:

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 100 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.


Poniżej udostępniamy link do wykazu podręczników dla klas pierwszych liceum:


przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

język polski >> plik PDF
język polski >> plik PDF
matematyka >> plik PDF


Ważne terminy:

21-01-2019 – 15-03-2019 >> składanie dokumentów;
02-03-2019 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
27-04-2019 >> ewentualny egzamin wstępny dla kandydatów do liceum;
30-04-2019 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów >> uwaga: lista dostępna jest do wglądu w sekretariacie lub w aplikacji rekrutacyjnej!