Rekrutacja w 3 krokach

Rekrutacja do klas: Szkoła Podstawowa (0,1,4,7) i Liceum (1) rozpoczyna się 3 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00. Dalsze informacje znajdują się w sekcjach dotyczących konkretnych rekrutacji.
Aplikuj
Poniższy link przekieruje na stronę z autorskim systemem e-rekrutacji przygotowanym specjalnie dla Jadwigi, aby uprościć cały proces.
Przejdź do E-Rekrutacji
1
Poznaj wyniki
Jeżeli wyrazili Państwo taką chęć, system E-Rekrutacji poinformuje SMS-em o możliwości sprawdzenia wyników. W IRK będzie możliwość sprawdzenia listy przyjętych.
2
Witamy w szkole!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zwiedzenia Jadwigi podczas dni otwartych! O dokładnej dacie poinformujemy Państwa później.
3

Wybierz zakładkę, aby poznać szczegóły

Zasady rekrutacji do klasy  pierwszej

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy przyjęcie do jednej klasy zerowej oraz jednej klasy pierwszej.

Zajęcia w 18-osobowych klasach będą prowadzone w nowym budynku przy ul. Wróblej 37. Pierwsze lata będą przygotowaniem do kontynuowania nauki na kolejnych etapach „Jadwigi” w duchu ideałów pedagogicznych i założeń programowych szkoły:

 • w klimacie troskliwej opieki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nauczycieli nurtu humanistycznego
 • radości z odkrywania i rozwijania własnych możliwości i umiejętności kluczowych, inteligencji wielorakich, relacji grupowych
 • ciekawości doświadczania najbliższego środowiska, zjawisk i wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych: kulturalnych, kulturowych, artystycznych, ekologicznych, społecznych
 • radości dzielenia się swoimi postępami z kolegami, rodziną, otoczeniem szkolnym i pozaszkolnym; tworzenia wspólnoty szkolnej.

Chcemy, by wyjątkowość „Małej Jadwigi” kojarzona była z wartościami, które złożyły się na sukces już istniejącej „Dużej Jadwigi”.

NA SPOTKANIE WŁAŚCICIELA SZKOŁY Z RODZICAMI, KTÓRZY ZAINTERESOWANI SĄ PRZYJĘCIEM DZIECKA DO SZKOŁY ZAPRASZAMY
9 marca 2021 (środa) o godz. 18:00 w budynku szkoły przy ul.Wróblej 37.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z DZIEĆMI I RODZICAMI PROWADZONE BĘDĄ w terminie 26-28 marca 2020 (szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przesłany indywidualnie).

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY UWZGLĘDNIAJĄ:

 • ogólnie przyjętą dojrzałość szkolną dziecka, pozwalającą na stworzenie zharmonizowanej grupy,
 • więzi rodzinne z aktualnymi uczniami i pracownikami szkoły oraz absolwentami „Jadwigi”
 • rekomendacje rodziców i nauczycieli absolwentów szkoły, pracowników oświaty.

Informacje o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną przygotowane w ciągu 2 dni po zakończeniu rozmów i przekazane przez sekretariat szkoły.

Nazwiska dzieci nieprzyjętych w pierwszej kolejności umieszczane zostaną na liście
rezerwowej.

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 750 zł dla klasy pierwszej.

Opłaty wpisowej należy dokonać w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka i jest traktowane jako potwierdzenie decyzji Rodziców o wyborze naszej szkoły co jest ważne ze względu na oczekujących z listy rezerwowej.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 795 zł (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).

Ważne daty

01-02-2021 – 19.03.2021 – elektroniczna rekrutacja;
09-03-2020,  godz. 18.00 – spotkanie organizacyjne Dyrekcji szkoły z Rodzicami
w budynku szkoły przy ul. Wróblej 37;
22-03-2021 – 26-03-2021 – rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami i ich Rodzicami (data i godzina spotkania zostanie przekazana indywidualnie);
03-05-2021 – lista uczniów przyjętych do szkoły;
09-05-2021  – dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 1000,00 zł do klasy zerowej; 750,00 zł do klasy pierwszej (dotyczy Kandydatów przyjętych do szkoły);
28-06-2021 – 29-06-2021 – dostarczanie do sekretariatu szkoły na ul. Długosza 8a,  dokumentów rekrutacyjnych.

Zasady rekrutacji do klasy czwartej i siódmej

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy przyjęcia do jednej klasy czwartej oraz jednej klasy siódmej.

Do klasy czwartej przyjmowani będą uczniowie po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej.*
Do klasy siódmej uczniowie przyjmowani będą w następującej kolejności:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny;
 • uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania
  (w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr)

 

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 1 lutego 2021 (poniedziałek) o godzinie 9:00.
Przed przystąpieniem do logowania prosimy o przygotowanie zdjęcia kandydata. Wprowadzenie tego zdjęcia do formularza rozpoczyna proces zakładania konta! 

Załączniki, które należy dołączyć do formularza w klasie czwartej:
• skan oceny opisowej za pierwszy semestr klasy trzeciej
• skan opinii o dysfunkcji (w przypadku posiadania – wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
• skan świadectwa ukończenia klasy drugiej szkoły podstawowej

Załączniki, które należy dołączyć do formularza w klasie siódmej:
• skan wykazu ocen uzyskanych za I semestr klasy szóstej /wydruk z dziennika elektronicznego lub zaświadczenie o uzyskanych ocenach wydanych przez Szkołę/
• skan opinii o dysfunkcji /w przypadku posiadania – wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną/
• skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego /w przypadku posiadania – wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną/
• skan świadectwa ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej
• skan zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu laureata lub finalisty: kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, Kangura Matematycznego /w przypadku posiadania/.

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z DZIEĆMI I RODZICAMI PROWADZONE BĘDĄ w terminie 22-24 marca 2021 (szczegółowy termin spotkań zostanie przesłany indywidualnie).

 

*Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany e-mailem.


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 1000 zł dla uczniów klas czwartych i 600 zł dla uczniów klas siódmych;
Rodzice [Opiekunowie] uczniów klasy 4, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły bez egzaminu wstępnego, uiszczają opłatę w terminie 26 marca 2021, zaś Rodzice [Opiekunowie] uczniów klasy 7, uiszczają opłatę w terminie 26 marca 2021.

Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.

Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 795 zł (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).


Bonifikaty dla uczniów szkoły podstawowej

Laureaci co najmniej dwóch różnych kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych dla uczniów szkół podstawowych [konkursy: ortograficzny, matematyczny, polonistyczny, języka angielskiego i historyczny]  otrzymują całkowite zwolnienie z czesnego na czas nauki w szkole podstawowej.

Laureaci kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego oraz Kangura Matematycznego dla szkoły podstawowej otrzymują na cały czas nauki miesięczną bonifikatę czesnego – 200 zł. Dodatkowo są oni objęci systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego, który będzie obejmował także uczniów szkół podstawowych].

Finaliści, którzy nie zostali laureatami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, otrzymują na cały okres nauki bonfikatę czesnego – 50 zł za każdy tytuł finalisty [dotyczy rożnych przedmiotów]. Są oni także objęci systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.


System stypendialny

za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr[zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego]. 

Ważne terminy:

01-02-2021 >> otwarcie systemu on-line rekrutacji elektronicznej do szkoły;
06-03-2021 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze w budynku szkoły przy al. Długosza 8a;
22-03-2021 – 23-03-2020  >> rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami do klasy czwartej i ich Rodzicami (data i godzina spotkania zostanie przekazana indywidualnie);
16-03-2021 >> lista Uczniów przyjętych do klasy czwartej
26-03-2021  >> Kandydaci do klasy czwartej >> dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 1000,00 zł (dotyczy Kandydatów przyjętych do szkoły);
16-03-2021 >> lista Uczniów przyjętych do klasy siódmej;
26-03-2021 >> Kandydaci do klasy siódmej >> dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 600,00 zł (dotyczy Kandydatów przyjętych do szkoły);
28-06-2021 – 29-06-2021 >> dostarczenie do sekretariatu pozostałych dokumentów uzupełniających.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do  liceum

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy nabór do trzech klas pierwszych o następujących rozszerzeniach:

 • biologiczno-chemiczna >> od drugiej klasy możliwy wybór rozszerzenia z przedmiotu matematyka (może wybrać uczeń, który na koniec klasy uzyskał co najmniej ocenę dobrą na poziomie podstawowym).
 • matematyczna >> od drugiej klasy możliwy wybór rozszerzenia spośród następujących przedmiotów: fizyka, informatyka, geografia
 • z rozszerzonym przedmiotem wiedza o społeczeństwie >> od drugiej klasy możliwy wybór dwóch rozszerzeń spośród następujących przedmiotów: historia, j.polski, geografia, matematyka (może wybrać uczeń, który na koniec klasy uzyskał co najmniej ocenę dobrą na poziomie podstawowym).
 • uwaga: grupa z z przedmiotu rozszerzonego realizowanego w klasie drugiej musi liczyć przynajmniej sześciu uczniów!

Oprócz powyższych rozszerzeń każdy uczeń od klasy pierwszej realizuje rozszerzony program z języka angielskiego (5 godzin tygodniowo) przez cztery lata w grupach zaawansowania.


Zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

 1. laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad: z biologii lub chemii dla klasy biologiczo-chemicznej; z matematyki lub fizyki dla klasy matematycznej; z historii lub j.polskiego do klasy z rozszerzonym przedmiotem wiedza o społeczeństwie;
 2. uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 3. uczniowie innych szkół podstawowych, którzy na pierwszy semestr klasy ósmej szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie, średnią z egzaminu oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy ósmej szkoły podstawowej.

W przypadku wolnych miejsc także uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganej średniej ale przystąpili i zdali wstępny egzamin z j. polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Informacje o ewentualnym egzaminie zostaną podane 19 kwietnia 2021.

OSTATECZNYM warunkiem przyjęcia uczniów spełniających powyższe kryteria jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej punktacji z egzaminu ósmoklasisty (średniej ze wszystkich przedmiotów) a w przypadku klasy matematycznej również co najmniej 75% maksymalnej punktacji z matematyki.

 

Rekrutacja w systemie on-line na stronie szkoły zostanie uruchomiona 1 lutego 2021 (poniedziałek) o godzinie 9:00.
Przed przystąpieniem do logowania prosimy o przygotowanie zdjęcia kandydata. Wprowadzenie tego zdjęcia do formularza rozpoczyna proces zakładania konta! 

Załączniki, które należy dołączyć do formularza /dla Kandydatów spoza JADWIGI/
• skan wykazu ocen uzyskanych za I semestr klasy ósme /wydruk z dziennika elektronicznego, zaświadczenie o uzyskanych ocenach wydanych przez Szkołę/
• skan opinii o dysfunkcji /w przypadku posiadania – wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną/
• skan świadectwa ukończenia klasy siódmej szkoły podstawowej
• skan zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu laureata lub finalisty: kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, Kangura Matematycznego, Olimpiad Ogólnopolskich /w przypadku posiadania/


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowego – 1000

Maksymalna kwota czesnego (kwota bazowa) od 1 września 2021 za naukę w liceum wynosi 795 zł  (w kolejnych latach nauki może ona zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).


Bonifikaty

Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla SP otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego – 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym.

60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej lub liceum.


System stypendialny

Za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.


przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

język polski >> plik PDF
język polski >> plik PDF
matematyka >> plik PDF

 


Ważne terminy:

01-02-2021 – 07-04-2021 – elektroniczna rekrutacja
09-04-2021 – wstępna lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
14-04-2021 – 16-04-2021 – dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 1000,00 zł (dotyczy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły)
28-06-2021 – 30-06-2021 – dostarczanie do sekretariatu pozostałych dokumentów rekrutacyjnych w tym świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
05-07-2021 – 07-07-2021 – przesyłanie przez osoby wstępnie zakwalifikowane do szkoły wyników testu ósmoklasisty.
09-07-2021 – ostateczna lista osób przyjętych.