Aktualności

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021

Na egzaminie ósmoklasisty w dniach 25-27.05.2021 obowiązują następujące zasady:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Rodzic/Prawny opiekun NIE może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Ponadto obowiązuje:
  – zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek
  – zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE
  – zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
  – niedotykanie dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza ust), nosa i oczu a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania(zakrywanie ust ręką zgiętą w łokciu)
  – zakaz gromadzenia się w grupach przed i po egzaminie
 4. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ma OBOWIĄZEK zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca oraz KAŻDORAZOWO kiedy:
  – do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego (ZN), aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  – wychodzi do toalety (pod nadzorem osoby pilnującej)
  – kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej
 5. Zdający może wnieść na salę:
  – przybory do pisania – OBOWIĄZKOWO – CZARNY długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz długopis/pióro zapasowe, komisja NIE MOŻE podawać żadnych przyborów do pisania, zdający NIE MOGĄ również POŻYCZAĆ przyborów od innych zdających
  – małą (do 0,5 l) butelkę wody niegazowanej (w czasie egzaminu butelka winna stać na podłodze przy nodze stolika) – FAKULTATYWNIE
  – linijkę – na egzamin z matematyki
 6. zdający pozostawia rzeczy osobiste (torebka, telefon, odzież wierzchnia) w odrębnym pomieszczeniu (w budynku szkolnym: zdający BEZ dostosowań – klasa 8A – sala nr 1, klasa 8B – sala nr 2, zdający Z dostosowaniami – szatnia przy dolnej sali gimnastycznej)
 7. zdający wchodzą do sal pojedynczo (z zachowaniem CO NAJMNIEJ 1,5 m metrowej odległości od siebie) okazując LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ. Podczas wpuszczania zdających na salę członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie CO NAJMNIEJ 1,5 m metrowej odległości)
 8. przewodniczący (lub członek) ZN losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie siedział
 9. zdający odbiera od członka ZN KODY KRESOWE konieczne do zakodowania arkuszy w wyznaczonych miejscach. Kody kreskowe odbierane są od zdających po czynnościach organizacyjnych. Zdający otrzymuje kody kreskowe przy wejściu na każdy egzamin, do którego przystępują.
 10. po wylosowaniu zdający zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku i POZOSTAJE PRZY NIM do czasu rozpoczęcia egzaminu oraz podczas jego trwania.

 

Dyrekcja