Aktualności

MATURA 2022 – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE

Na pisemnym egzaminie maturalnym w dniach 04-20.05.2022 obowiązują następujące zasady:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Ponadto obowiązuje:
  • zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek
  • zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE
  • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi w czasie egzaminu
 3. Zdający MOŻE wnieść na salę:
  • przybory do pisania – OBOWIĄZKOWO (czarny długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz długopis/pióro zapasowe)
  • małą (do 0,5 l) butelkę wody niegazowanej (w czasie egzaminu butelka winna stać na podłodze przy nodze stolika)
  • przybory pomocnicze (w zależności od specyfiki zdawanego przedmiotu):
   • linijkę – OBOWIĄZKOWO (matematyka, geografia), FAKULTATYWNIE (biologia, chemia, fizyka)
   • cyrkiel – OBOWIĄZKOWO (matematyka)
   • kalkulator prosty (należy go przynieść podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą do sekretariatu szkoły przynajmniej w przeddzień egzaminu). W przypadku niedostarczenia kalkulatora – zapewni go szkoła.
 4. SZKOŁA ZAPEWNIA:
  • SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY I POPRAWNEJ POLSZCZYZNY na egzamin z języka polskiego
  • WYBRANE WZORY MATEMATYCZNE na egzamin z matematyki
  • WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE na egzamin z biologii, chemii i fizyki
 5. Zdający pozostawia rzeczy osobiste (torebka, telefon, odzież wierzchnia) w odrębnym pomieszczeniu (szatnie przy sali gimnastycznej).
 6. Zdający wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 7. Zdający sprawdza swój PESEL na wykazie zdających i podpisuje (SWOIM DŁUGOPISEM) czytelnie imieniem i nazwiskiem gotowość przystąpienia do egzaminu.
 8. PRZEWODNICZĄCY (LUB CZŁONEK) ZN losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie siedział.
 9. Zdający odbiera od członka ZN PRZYBORY POMOCNICZE oraz KODY KRESKOWE konieczne do zakodowania arkuszy w wyznaczonych miejscach. Kody kreskowe odbierane są od zdających po czynnościach organizacyjnych. Zdający otrzymuje kody kreskowe przy wejściu na każdy egzamin, do którego przystępują.
 10. Po wylosowaniu zdający zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku i POZOSTAJE PRZY NIM do czasu rozpoczęcia egzaminu oraz podczas jego trwania.
 11. W czasie egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Dyrekcja