Aktualności

MATURA 2023 – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE

Na pisemnym egzaminie maturalnym w dniach 04-22.05.2023 obowiązują następujące zasady:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu.
2. Ponadto obowiązuje:
– zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i smartwatchy, maskotek
– zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE
– zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi w czasie egzaminu
3. Zdający MOŻE wnieść na salę:
– przybory do pisania – OBOWIĄZKOWO (czarny długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz długopis/pióro zapasowe)
– małą (do 0,5 l) butelkę wody niegazowanej oryginalnie zakręconej (w czasie egzaminu butelka winna stać na podłodze przy nodze stolika)
– przybory pomocnicze (w zależności od specyfiki zdawanego przedmiotu):
a). linijkę – OBOWIĄZKOWO (matematyka, geografia, fizyka),FAKULTATYWNIE (biologia, chemia)
b). cyrkiel – OBOWIĄZKOWO (matematyka)
c). kalkulator prosty – OBOWIĄZKOWO (biologia, matematyka, geografia, informatyka) FAKULTATYWNIE (WOS) – należy go przynieść podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą do sekretariatu szkoły przynajmniej w przeddzień egzaminu.
d). kalkulator naukowy – OBOWIĄZKOWO (chemia, fizyka) – należy go przynieść podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą do sekretariatu szkoły przynajmniej w przeddzień egzaminu
e). lupa – FAKULTATYWNIE (geografia, historia, historia sztuki)
4. SZKOŁA ZAPEWNIA:
– WYBRANE WZORY MATEMATYCZNE na egzamin z matematyki
– WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE na egzamin z biologii, chemii i fizyki
5. Zdający pozostawiają rzeczy osobiste (torebka, telefon, odzież wierzchnia) w odrębnym pomieszczeniu wyznaczonym przez szkołę.
6. Zdający wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
7. Zdający sprawdzają swój PESEL na wykazie zdających i podpisuje (SWOIM DŁUGOPISEM) czytelnie imieniem i nazwiskiem gotowość przystąpienia do egzaminu.
8. PRZEWODNICZĄCY (LUB CZŁONEK) ZN losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie siedział.
9. Zdający odbierają od członka ZN PRZYBORY POMOCNICZE oraz KODY KRESKOWE konieczne do zakodowania arkuszy w wyznaczonych miejscach. Kody kreskowe odbierane są od zdających po czynnościach organizacyjnych. Zdający otrzymuje kody kreskowe przy wejściu na każdy egzamin, do którego przystępują.
10. Po wylosowaniu zdający zajmują miejsce przy wylosowanym stoliku i POZOSTAJE PRZY NIM do czasu rozpoczęcia egzaminu oraz podczas jego trwania.
11. W czasie egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Dyrekcja