Aktualności

Jadwigowi stypendyści MEiN

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki 22 uczniów ze szkół województwa lubelskiego, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023.

Miła nam poinformować, że wśród 22 wyróżnionych stypendystów znalazło się aż 3 naszych uczniów. Są to:

  1. Anna Bryłowska (absolwentka SP, obecnie uczennica klasy 1C LO)
  2. Konstanty Smolira (uczeń klasy 4C LO)
  3. Jakub Maszkowski (tegoroczny absolwent)

 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków
  • uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja