Aktualności

MATURA 2021 – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE

Na pisemnym egzaminie maturalnym w dniach 04-19.05.2021 obowiązują następujące zasady:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
3. Ponadto obowiązuje:
– zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek
– zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE
– zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
– niedotykanie dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza ust), nosa i oczu a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust ręką zgiętą w łokciu)
– zakaz gromadzenia się w grupach przed i po egzaminie
4. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ma OBOWIĄZEK zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca oraz KAŻDORAZOWO kiedy:
– do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego (ZN), aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
– zdający podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się słowniki
– wychodzi do toalety (pod nadzorem osoby pilnującej)
– kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej
5. Zdający może wnieść na salę:
– przybory do pisania – OBOWIĄZKOWO (czarny długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz długopis/pióro zapasowe, komisja NIE MOŻE podawać żadnych przyborów do pisania, zdający NIE MOGĄ również POŻYCZAĆ przyborów od innych zdających)
– małą (do 0,5 l) butelkę wody niegazowanej (w czasie egzaminu butelka winna stać na podłodze przy nodze stolika) – FAKULTATYWNIE
– przybory pomocnicze (w zależności od specyfiki zdawanego przedmiotu):
a). linijkę – OBOWIĄZKOWO (matematyka, geografia), FAKULTATYWNIE (biologia, chemia, fizyka)
b). cyrkiel – OBOWIĄZKOWO (matematyka)
6. SZKOŁA ZAPEWNIA:
– KALKULATOR PROSTY na egzamin z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki i WOS-u (w przypadku chęci posiadania własnego kalkulatora na egzaminie należy go przynieść podpisany imieniem i nazwiskiem do sekretariatu szkoły przynajmniej w przeddzień egzaminu)
– SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY I POPRAWNEJ POLSZCZYZNY na egzamin z języka polskiego
– WYBRANE WZORY MATEMATYCZNE na egzamin z matematyki
– WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE na egzamin z biologii, chemii i fizyki
– LUPĘ na egzamin z geografii, historii i historii sztuki
7. Zdający pozostawia rzeczy osobiste (torebka, telefon, odzież wierzchnia) w odrębnym pomieszczeniu (zdający w dolnej sali gimnastycznej – w szatni przy sali, zdający w górnej sali gimnastycznej w budynku szkoły: 3A – sala nr 1, 3B – sala nr 2, 3C – sala nr 25).
8. Zdający wchodzą do sali pojedynczo (z zachowaniem CO NAJMNIEJ 1,5 m metrowej odległości od siebie) okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Podczas wpuszczania zdających na salę członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie CO NAJMNIEJ 1,5 m metrowej odległości).
9. Zdający sprawdza swój PESEL na wykazie zdających i podpisuje (SWOIM DŁUGOPISEM) czytelnie imieniem i nazwiskiem gotowość przystąpienia do egzaminu.
10. PRZEWODNICZĄCY (LUB CZŁONEK) ZN losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie siedział.
11. Zdający odbiera od członka ZN PRZYBORY POMOCNICZE oraz KODY KRESKOWE konieczne do zakodowania arkuszy w wyznaczonych miejscach. Kody kreskowe odbierane są od zdających po czynnościach organizacyjnych. Zdający otrzymuje kody kreskowe przy wejściu na każdy egzamin, do którego przystępują.
12. Po wylosowaniu zdający zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku i POZOSTAJE PRZY NIM do czasu rozpoczęcia egzaminu oraz podczas jego trwania.
13. Zdający MOŻE OPUŚCIĆ na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) NAJWCZEŚNIEJ po upływie 60 minut od czasu rozpoczęcia egzaminu.

Dyrekcja